OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2019 - NIVEL LICENȚĂ

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE - 2019

Sesiunea iulie 2019

 • 16-18 iulie  - Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie, ora 16.00 
  • Examen eliminatoriu pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală(buget și taxă)
  • susținere interviu pentru candidații de la a doua facultate
 • 19 iulie - Probe de examen:
  • examen scris pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, 
  • examen oral pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială,
  • probă specialitate pentru specializarea Artă Sacră
 • 22 iulie  - Afișarea rezultatelor
 • 23, 24 și 25 iulie - Confirmarea locurilor
 • 26 iulie - Redistribuiri
 • 30 iulie - Afişarea listelor finale

Sesiunea septembrie 2019

 • 11-12 septembrie - Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie - Examen eliminatoriu pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și examen oral pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială
 • 16 septembrie - Probe de examen pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră
 • 17 septembrie - Afișarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie - Confirmarea locurilor
 • 19 septembrie - Redistribuiri
 • 20 septembrie - Afişarea listelor finale

Număr de locuri - nivel licență - sesiunea septembrie

Specializarea

Locuri buget

TAXĂ

Rural

Teologie Ortodoxă Pastorală

9

36

3

Teologie Ortodoxă Didactică

7

40

1

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

2

22

2

Artă Sacră                  

4

17

1


Actele necesare înscrierii la examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeş-Bolyai”:

 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic) - mai multe detalii aici;
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • 2 fotografii tip buletin (3X4 cm)
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere
 • Dosar plic 

suplimentar:

 • Diploma de licenţă si Foaia matricolă de la prima Facultate pentru cei ce se înscriu pe locurile pentru licenţiaţi;
 • Adeverinţă de student de la prima Facultate pentru studenţii care se înscriu la a doua Facultate.

 

Confirmarea ocupării locurilor:

   Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală). Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul.

   Pentru confirmarea ocupării locurilor candidaţii vor depune următoarele acte :

 1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 2. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 3. Copie Cartea de Identitate;
 4. două fotografii tip buletin (3X4 cm);
 5. diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua specializare.

CRITERII ADMITERE

DOMENIUL TEOLOGIE

1) TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvență) în limba română

Criterii de selecţie

 • 1. probă de aptitudini muzicale şi interviu vocaţional- eliminatoriu:
  • a. Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere
  • b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic.
 • 2. Interviu vocaţional
 • 3. Probă scrisă* la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică - pondere de 60% în media de admitere
 • 4. Media examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

Criterii de departajare

 • 1. Nota la proba scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare biblică. 
 • 2. Media examenului de bacalaureat.

* - Candidaţii la a doua Facultate sau a doua specializare vor susţine Examen oral (dacă optează pentru ocuparea unui loc cu taxă)

 

2) TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvență) în limba română

Criterii de selecţie

 • 1. Învăţătură de credinţă ortodoxă - examen oral cu pondere de 60% în media de admitere.
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

Criterii de departajare

 • 1. Nota la examenul oral - Învăţătură de credinţă ortodoxă.
 • 2. Media examenului de bacalaureat.

 

3) TEOLOGIE ORTODOXĂ -ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani, cu frecvență) în limba română 

Criterii de selecţie

 • 1. Învăţătură de credinţă ortodoxă-  examen oral cu o pondere de 60% în media de admitere.
 • 2. Media examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

Criterii de departajare

 • 1. Nota la examenul oral - Învăţătura de credinţă ortodoxă.
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat.

DOMENIUL ARTE VIZUALE

4) ARTĂ SACRĂ (3 ani, cu frecvență) în limba română

Criterii de selecţie

 • 1. Probă practică: Desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere.
 • 2. Media examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

Criterii de departajare

 • 1. Nota la proba practică - Desen și culoare.
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat.

 


TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

 • 1. Căile de transmitere a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 • 2. Descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare.
 • 3. Crearea lumii văzute și crearea omului: referatul biblic despre crearea lumii văzute, originea, natura și menirea omului.
 • 4. Starea originară a omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deosebiri interconfesionale.
 • 5. Unirea ipostatică și urmările ei dogmatice.
 • 6. Răscumpărarea și aspectele ei.
 • 7. Mântuirea subiectivă, etapele și condițiile însușirii ei.
 • 8. Doctrina despre Biserică, întemeierea, ființa și însușirile ei.
 • 9. Sfintele Taine, considerații generale (ființă, necesitate, număr, împărțire) și particulare (definiție, instituire, efecte, materie, formulă, săvârșitor, primitor).
 • 10. Sfânta Taină a Euharistiei.

Bibliografie

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 și ediţiile urmatoare (Cluj și Galaţi).


DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:

   Programul de desfăşurare a probelor de concurs se afişează cel mai târziu cu o zi înaintea începerii probelor (cu cel puţin 24 ore înaintea începerii primei probe).

   Programul va indica:             

 • Denumirea probei de concurs,
 • Ora începerii şi durata de desfăşurare,
 • Denumirea sălii şi clădirea în care se află sala,
 • Lista nominală alfabetică a candidaţilor din sala respectivă.

   Probele de concurs la care se dau aceleaşi subiecte trebuie să înceapă la aceeaşi oră şi se vor desfăşura pe durata  a trei ore de la terminarea comunicării subiectelor.

   Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul comunicării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

   Pentru probele scrise, candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs în ordinea afişată, fiind legitimaţi cu buletinul sau cartea de identitate şi legitimaţia de înscriere. Responsabilul de sală şi supraveghetorii vor introduce candidaţii în timp util, astfel încât până la ora anunţată pentru comunicarea subiectelor să se poată desfăşura activităţile pregătitoare (distribuirea colilor de concurs, completarea datelor individuale, etc.)

   Candidaţii vor folosi numai cerneală sau pix de culoare albastră.  Nu se va folosi altă hârtie decât cea primită de la responsabilul de sală sau supraveghetori, cu ştampila comisiei de concurs.

   Subiectul de concurs va fi stabilit prin extragerea de către unul dintre candidaţi a unui subiect, din temele de concurs anunţate.

    Candidaţii care în timpul desfăşurării concursului apelează la fraudă sau la tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminaţi definitiv din concurs.

Examen oral

     Pentru examenul oral candidaţii vor extrage subiecte din tematica anunţată.

     Comisia de examinare pentru examenul oral va fi constituită din doi membri. Fiecare dintre aceştia va acorda o notă. Nota obţinută la examenul oral va fi calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de către cei doi membri ai comisiei.   

 Stabilirea şi afişarea rezultatelor:

   Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web.

   Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:

 • a. Pentru fiecare probă  de concurs  comisia de corectare  sub îndrumarea  şefului probei respective, va stabili un barem de corectare a probei. Baremul (semnat de comisia de corectare) va fi întocmit pe durata desfăşurării probei şi va fi depus (spre aprobare) la Comisia de admitere pe Universitate înaintea începerii corectării lucrărilor. Baremurile vor fi afişate împreună cu rezultatele concursului de admitere.
 • b. Lucrările scrise vor fi verificate independent de două cadre didactice. Notele vor fi consemnate în borderouri individuale, care se păstreaza la nivelul comisiei de admitere. Dacă între notele acordate pe aceeaşi lucrare de către cei doi corectori nu sunt diferenţe mai mari de 1.50 puncte, atunci media aritmetică a notelor celor doi corectori constituie nota finală a lucrării. În caz contrar, lucrarea respectivă va fi încredinţată unui al treilea corector, care, după verificare (în întregime a subiectelor la care s-au constatat diferenţe) şi consultarea primilor doi corectori va stabili nota finală a lucrării. În oricare din aceste situaţii, nota finală va fi trecută pe lucrare sub semnătura corectorilor sau a preşedintelui comisiei de admitere pe facultate (înainte de deschiderea lucrărilor!).
 • c. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi se va efectua după programe aprobate de preşedintele comisiei de admitere pe facultate.
 • d. Media finală (generală) a fiecărui candidat se calculează ca medie ponderată, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele ce se iau în calcul la fiecare specializare, conform metodologiei de admitere            
 • e. Absenţa canditatului la oricare din probele de concurs, atrage după sine eliminarea lui din concursul de admitere.
 • f. În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimul loc de admitere, departajarea se va face în ordinea de priorităţi menţionată mai sus.

   Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi Rector, se afişează la avizierul facultăţii şi pe siteul Facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim fără taxă şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare de departajare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic.

   Se trece data şi ora afişării rezultatelor şi termenul şi locul de depunere a contestaţiilor. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 48 de ore de la data afişării rezultatelor.

   Candidaţii decalaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu, în baza rezultatelor concursului, pentru anul universitar 2019/2020, prin decizia Rectorului Universităţii "Babeş- Bolyai", pentru fiecare categorie de candidaţi.


OLIMPIADE:       

   Candidaţii care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare sau la alte concursuri specifice pot opta, la înscriere, pentru facilităţile mai jos menţionate. Candidaţii care au obţinut distincţiile de mai jos pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile menţionate la categoriile A – B într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului şi numai o singură dată la înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Categoria A – Media de admitere 10

 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au au obţinut premiul I la faza naţională a Olimpiadelor şcolare pentru disciplinele Teologice, Istorie sau alte discipline înrudite din domeniul socio-uman clasele IX-XII.

Categoria B - nota 10 pentru proba scrisă

 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au au obţinut cel puţin o distincţie (premiul II, III sau Menţiune) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare pentru disciplinele Teologice, Istorie sau alte discipline înrudite din domeniul socio-uman clasele IX-XII.

Pentru specializarea Artă Sacră, se iau în considerare olimpiadele şi concursurile naţionale specifice domeniului Arte Vizuale.


TAXA DE ADMITERE:

   Pe lângă taxa de procesare (30 lei) candidaţii vor achita şi taxa de înscriere, în valoare de 70 lei.

   Candidaţii care se înscriu la mai multe specializări vor achita taxa de procesare o singură dată, urmând ca taxa de admitere să fie achitată pentru toate specializările la care se înscriu.

Documente ataşate:

PreviewAttachmentSize
anexa_I_licenta_2019.pdf147.06 KB
Anunțuri: