OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Doctoranzi

Doctorand: Dumitru Cotelea

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan-Vasile Leb

Titlul tezei de doctorat: „Ortodoxia din Republica Moldova în context geopolitic” („Orthodoxy in the Republic of Moldova in geopolitical context”)

Rezumat: În lucrarea vom descrie Ortodoxia din Republica Moldova în context geopolitic. Pentru început, va fi descrisă situaţia teritorial-canonică a Ortodoxiei mondiale la început de mileniu III. Vom vedea cum, de fapt, înainte de a vorbi despre proiectul de integrare europeană, teologia ortodoxă are mari dificultăți să abordeze propria lipsă de unitate canonică a Bisericii de Răsărit. Apoi, ajungând la contextul RM, va fi prezentată pe larg situația paradoxală a unei țări cu două Ortodoxii (Mitropolia Moldovei vs Mitropolia Basarabiei) care se pretind canonice. Nu este de mirare că în această polarizare eclesială se regăsește și polarizarea politicilor naționale de la independență încoace (adică din 1991).

Rezumat (eng.): The purpose of this project consists in the analysis of the religious life in the Republic of Moldova. Given the fact that the concrete territory of the present independent republic was a part of different administrative structures, belonging to different states; historically speaking, it oscillated between Romania and Russia/USSR, afterwards becoming an independent state. Under the circumstances described above, the relation between the Orthodox Church and the State was diverse, due to the political dependence of the region. The author will also attempt to analyze the conflict between the Moscow Patriarchy and the Bucharest Patriarchy and its evolution, through canonic and historical points of view.


 

Doctorand: Aniela Flavia Siladi

Îndrumător: Pr. Prof. Ioan Vasile Leb

Titlul tezei de doctorat: „Imperium și sacerdotium în prima perioadă iconoclastă” („Imperium and sacerdotium during the First Iconoclastic Period”)

Rezumat: Imperium şi sacerdotium sunt principiile care definesc împăratul roman, apoi basileul bizantin: persoana împăratului este receptacolul puterii seculare şi al puterii de drept divin, deopotrivă sacerdot şi domn, legiuitor al imperiului pământesc şi garant al orto-doxiei şi al orto-praxiei poporului (popoarelor) de sub stăpanirea sa. Perioada aspura căreia se oprește acest proiect interesează deoarece puterea imperială se foloseşte de atributele puterii seculare pentru a legitima atitudini luate de pe poziţia teologului (Leon Isaurul), iar mai apoi, basileul teolog îşi impune ideile folosindu-se de puterea de stat, duse până la consecinţele cele mai grave (Constantin Copronimul). Perspectiva de la care se pleacă este aceea că iconoclasmul a fost generat de conflictul dintre putere şi sfinţenie: puterea politică, imperium-ul, se ridică împotriva sfinţeniei icoanelor – conducătorul secular împotriva celui spiritual, monarhul contra monahului (in extenso şi contra cultului sfinţilor şi al moaştelor). Această cercetare încearcă o înţelegere a modului în care accentul cade pe unul sau altul dintre termeni sau a felului în care ei converg în acţiunile împăraţilor perioadei dintre Sinodul iconoclast de la Constantinopol din 730 și Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din 787.


 

Doctorand: Emanuel Bogdan Chezan

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

Titlul tezei de doctorat: „Suferinţă şi mântuire; o abordare exegetică a capitolului 53 din Cartea Isaia” („Suffering and salvation; an exegetical approach to the Book of Isaiah, Chapter 53”).

Rezumat: Lucrarea îşi propune să traseze o linie de demarcaţie între concepţiile filozofice şi cele teologice legate de problema suferinţei şi a mântuirii umane, să sublinieze logica şi coerenţa discursului teologic în ceea ce priveşte originea si sensul suferinţei, precum şi relaţia de complementaritate existentă între cele două concepte. În afara religiei creştine sau a credinţei, suferinţa nu are nici o explicaţie, ea este absurdă şi face absurdă însăşi existenţa; numai religia creştină  poate da o explicaţie suferinţei, dovedind că aceasta nu are fiinţă în sine, ci este un accident în fiinţă, şi că păcatul explică degradarea fiinţei ca responsabilitate, adică acţiune liberă a spiritului. Cartea profetului Isaia devine una din cărţile emblematice ale Vechiului Testament în conturarea imaginii dreptului care suferă („ Ebed Iahve”), o idee înrudită cu cea a imaginii celor care fac voia lui Dumnezeu si totuşi suferă, regăsită în Teologia Dogmatică Ortodoxă sub forma uneia dintre obiecţiile aduse providenţei divine, dar care îşi găseşte răspunsul  tocmai în imaginea  lui  Dumnezeu-Fiul care avea să vină ca Om pentru a mântui lumea prin patimile, moartea şi Învierea Sa. Capitolul 53 al acestei cărţi conturează în imagini care aproape că ne trimit spre una din cărţile Noului Testament, imaginea operei mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, oferind un sens actual problemei suferinţei umane.


 

Doctorand: Claudiu Cristian Damian

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

Titlul tezei de doctorat: „Hochma – înţelepciunea în literatura sapienţială a Vechiului Testament” („Hokhma – Wisdom in the Sapiential Literature of the Old Testament”).

Rezumat: Titlul lucrării sugerează o abordare ce acoperă segmentele istorice şi exegetice, cu preponderenţă în cărţile sapienţiale ale Vechiului Testament. Relevanţa temei este una de interes general, deoarece în cadrul frământărilor existente în societatea contemporană este nevoie de înţelepciune care să pornească de la izvorul înţelepciunii. În teză ne propunem să analizăm conceptul de înţelepciune începând cu civilizaţia orientală, filosofia antică grecească şi în Sfânta Scriptură cu preponderenţă în cărţile sapienţiale sub toate cele 3 aspecte, înţelepciunea omenească, înţelepciunea personificată, întelepciunea - ca atribut Dumnezeiesc. În cărţile sapienţiale termenul "hochma" il găsim cu o precizare mai clară, ca persoana individuală, preexistentă, născută din fiinţa divină având rol în creearea lumii.În timpul Creaţiei, Înţelepciunea a stat alături de Dumnezeu şi a ales lucrările Sale, supravegherea ulterioară  a lumii fiind încredinţată ei.


 

Doctorand: Adrian Ioan Medan

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

Titlul tezei de doctorat: „Prefigurare şi continuitate (în ciclul sărbătorilor anuale)” („Prefiguration and continuity – in the cycle of the yearly feasts”).

Rezumat: Teza de doctorat are drept obiectiv analizarea celor trei mari sărbători anuale ale evreilor: Paştele, Cincizecimea şi Sărbătoarea Corturilor. Dar, după cum sugerează şi titlul, abordarea se doreşte a fi una comparativă, în sensul că cele trei sărbători vor fi analizate atât din punctul de vedere al semnificaţiei pe care au avut-o în Vechiul Testament, cât şi din perspectiva valorii pe care au dobândit-o în Noul Testament. Primele două sărbători amintite, Paştele şi Cincizecimea, având un corespondent formal exact în creştinism, vor fi prezentate paralel, iar în raport cu Sărbătoare Corturilor, aceasta neavând un corespondent în creştinism, vor fi luate în discuţie problemele de profunzime teologică pe care aceasta le ridică.  


 

Doctorand:  Florian-Marian Simonca

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

Titlul tezei de doctorat: „Chip şi nemurire în teologia Vechiului Testament” („Image and immortality in the theology of Old Testament”).

Rezumat: Primul obiectiv al cercetării mele este acela de a arăta că tema chipului nu este ceva abstract şi nesemnificativ, ci este ceva ce a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri, ce înseamnă noţiunea de chip, care este telos-ul omului şi că omul poate ajunge la nemurire pentru că poartă amprenta unei Fiinţe spirituale, care are una din calităţi veşnicia (YHWH  hai – Fac. 5, 24). Dar în acest veac în care orbecăim în lumina difuză a lămpaşului lui Diogene creat de imaginarul nostru , rătăcirea consistă în faptul că atât tinerii cât şi vârstnicii refuză darurile lui Dumnezeu, primite la creaţie (Fac. 1, 26-27; 2,7), şi implicit unirea cu Cel prevestit în Protoevanghelie (Fac. 3,15) şi în tot Vechiul Testament. Această nouă stare a fiinţei umane îi descoperă acesteia senul  şi impotanţa sa de purtător al chipului nemuririi dar şi modul de raportare la Hristos şi înţelegerea destinului hristologic al omului evidenţiat clar în Revelaţia vechitestamentară. Acesta constituie un alt obiectiv al cercetării de faţă.


 

Doctorand: Adriana Rotar 

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

Titlul tezei de doctorat: „Qumran – istorie şi teologie (reconstrucţie documentară, abordare exegetică şi dezvoltare critică/polemică)” („Qumran – history and theology (documantary reconstruction, exegetical aproach and critical/polemical development)”).

Rezumat: La 63 de ani de la marea descoperire de la Qumran, de-a lungul publicărilor şi a derulării proiectelor diferite consacrate subiectului, povestea  scoaterii la lumină a manuscriselor, cunoscute azi drept sulurile de la Marea Moartă, a devenit aproape o pagină de antologie. Nici o altă descoperire arheologică nu a stârnit atâtea controverse, atâtea valuri de emoţii şi atât de mult interes ca şi această descoperire care i-a mobilizat rapid pe arheologii ce au şi început săpăturile la sit în anul 1951 şi au continuat apoi în perioada 1953-1956. Cercetarea legată de Manuscrisele de la Marea Moartă este incitantă şi oportună, în primul rând pentru că ele au adus la lumină texte biblice în greacă şi ebraică ce datează dinaintea naşterii creştinismului, foarte aproape de perioada în care Biblia a fost tradusă în greacă (sec. III-II î.Hr.), în plus, istoria formării şi transmiterii textului biblic merge în tandem cu dezvoltarea iudaismului în perioada persană şi elenistă (pentru o mai bună înţelegere, istoria literară şi istoria socială a iudaismului trebuie studiate impreună), dar şi pentru că este momentul să se aducă în lumea teologică românească perspectivele noi pe care cercetarea qumranologică le-a stabilit în cerectarea teologică şi noile direcţii spre care aceasta se îndreaptă după descoperirile de la Qumran.


 

Doctorand:  Nicolae-Olimpiu Benea

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană 

Titlul tezei de doctorat„Epistola către Coloseni. Introducere, comentariu şi teologia epistolei” („The Epistle to the Colossians. Introduction, commentary and the theology of the Epistle”)

Rezumat: Cercetarea academică contemporană specifică spaţiului nou-testamentar a demonstrat un interes aparte faţă de Epistola Sf. Apostol Pavel către Coloseni. Studiile de specialitate au conturat concluzii contradictorii în ceea ce priveşte atât aspectele isagogiei epistolei (paternitatea paulină/epafrasiană a Bisericii din Colose, natura ereziei sau filozofiei coloseene, paulinitatea/deutero-paulinitatea epistolei, vocabularul şi stilul, unitatea literară), cât şi ale interpretării (structura imnului hristologic şi rolul său în contextul întregii epistole), respectiv ale teologiei ei (hristologia cu caracter cosmic, exprimată într-o terminologie pancosmică; eclesiologia şi eshatologia în raport cu teologia paulină). Pornind de la rezultatele acestor cercetări, teza îşi propune să contureze nu doar un răspuns, ci şi o perspectivă de abordare specifică ermineuticii şi exegezei ortodoxe.


 

Doctorand: Iuliu-Teodor Leach

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană

Titlul tezei de doctorat: „Biserică şi Misiune în Evanghelia a IV-a – o perspectivă misionară a eclesiologiei ioaneice” („Church and Mission in The Fourth Gospel – a Missionary Perspective of The Johannine Eclesiology”)

Rezumat: Evanghelia a IV-a, a Sf. Ap. Ioan are o valoare cu totul specială datorită perspectivei sale teologice deosebite pe care o evidenţiază pe întreg parcursul ei. Valoarea teologică a acestei Evanghelii constă în frumoasa perspectivă spirituală pe care o prezintă în descrierea identităţii dintre Iisus Hristos istoric şi Mântuitorul întregii Biserici creştine. Continuitatea dintre Iisus cel întrupat şi Iisus cel spiritual, prezent în Tainele Bisericii, se oglindeşte, într-un mod cu totul special, în promisiunea trimiterii Duhului Sfânt, în Cuvântarea de despărţire şi în lucrarea Acestuia în Biserică. Discursul în ceea ce priveşte caracterul misionar al Evangheliei după Ioan este puternic înrădăcinat în importanţa acordată declaraţiei adevărului fundamental al evanghelistului în Evanghelie (cf. In. 20, 30-31). Scrierile Sfintei Scripturi reprezintă, înainte de toate, nişte texte şi nu spun nimic atât timp cât nu sunt citite conform logicii lor specifice. Ultima dintre cele patru Evanghelii nu este o colecţie de teme ci este o puternică relatare referitoare la viaţa concretă a lui Iisus şi care prezintă întru totul caracteristicile unei intrigi mai mult decât coerente.         


 

Doctorand: Victor Constantin Măruţoiu

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană

Titlul tezei de doctorat: „Anghelologia Noului Testament. O perspectivă a teologiei biblice contemporane” („The Angelology of the New Testament. A contemporary biblic theology perspective”).

Rezumat: Problematica anghelologică se constituie ca fiind una dintre cele mai controversate teme ale cercetării biblice. Deseori minimalizată sau chiar, uneori ignorată, prezenţa Sfinţilor Îngeri în aspectele revelaţionare cunoaşte o reală importanţă, prin rolul pe care îl au Sfinţii Îngeri în slujirea kerimatică (specială) faţă de Sfânta Treime şi faţă de om. Cunoscând o implicare directă în viaţa omului şi dezvoltând o implicare reală pentru societatea actuală, prezenţa Sfinţilor Îngeri se descoperă ca o provocare pe care Biserica ortodoxă şi Bisericile creştine trebuie să şi-o asume şi să ofere răspunsuri coerente şi adecvate criticii de demitizare a modernităţii, care postulează în sfera mitologiei, a superstiţiei şi a pre – modernismului, problematica Sfinţilor Îngeri. Descoperirea lor în cadrul Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, îi prezintă ca o existenţă deplină şi de netăgăduit în cadrul credinţei creştine. Misiunea lor este cea de a descoperi Legea şi a-l îndrepta pe om către Dumnezeu, precum reiese din Vechiul Testament, iar în Noul Testament ni se prezintă misiunea lor ca duhuri slujitoare întru toate, fiind mărturie a mesianităţii Mântuitorului Iisus Hristos. Punctul central al lucrării îl constituie problematica Sfinţilor Îngeri în raport cu Evanghelia după Ioan şi Evangheliile sinoptice, descoperirea rolului pe care aceştia îl îndeplinesc. Totodată se prezintă locul Sfinţilor Îngeri în cadrul iconomiei (structurii) mântuirii şi activitatea lor în calea Eshatonului.

Abstract: The problems implicating the Angels represent one of the most controversial themes regarding the biblical research. Often minimalised or even sometimes ignored, the presence of The Holy Angels in the revelation aspects is governed by a real importance, through the role that they have in the special ministration towards the Trinity and towards man. Having a direct involvement in the life of men and developing a real implication in today’s society, the presence of The Holy Angels has been discovered to be a challenge that the Orthodox Church and all the Christian Churches must undertake and provide coherent and appropriate answers for the modern censure, which places the problems of The Holy Angels in The sphere of myth, superstition, and pre-modernism. Their discovery in The Holy Scripture and Holy Tradition represents them as an absolute and undeniable existence in the Christian belief. According to the Old Testament, their mission is to discover the Law and to guide the man towards God, while according to the New Testament they are presented as servant ghosts, being a testimony to the divinity of The Saviour Jesus Christ. The central point of view of this article represents the problem of the Holy Angels regarding The Gospel of John and Synoptic Gospels, the discovery of the role that they carry out. Therewith I present the place of The Holy Angels in the iconomy of salvation and their activity on the way to Eshaton.


 

Doctorand: Iliuţă Gabriel POPA

Îndrumător: Pr. Prof.  Univ.  Dr. Stelian TOFANĂ

Titlul tezei de doctorat: „Eshatologia Epistolelor 1 şi 2 Petru. O perspectică istorico- teologică” („The eschatology of St. Peter′s first and secons epistle. A historical and theological perspective”)

Rezumat:  Eshatologia este puntea de legătură între două etape ale existenţei umane. Înţelegerea, şi de fapt, reînţelegerea adevăratului ei sens poate reprezenta esenţa întregii vieţi creştine, şi când spun acestea mă gândesc la atmosfera şi viaţa creştinilor din epoca primară, când aşteptarea eshatologică era atât importantă încât era un etalon şi o normă a vieţii creştine. Din punct de vedere istoric, conturarea şi definitivarea eshatologiei se va desăvârşi în lumina Sfintei Tradiţii şi sub oblăduirea Sfintei Biserici pe parcursul veacurilor de frământări. Însă un rol deosebit de important îl are în acest proces propovăduirea Mântuitorului şi predica apostolică, întrucât aici putem identifica primele precizări referitoare la această etapă a vieţii creştine, precizări care se vor constitui ca fundament în formulările ulterioare. Teza de doctorat încearcă, datorită acestor considerente,  o analiza a scrisului petrin, şi în special a acelor fragmente care conţin precizări eshatologice, pentru a înţelege şi reînţelege Tradiţia eshatologică primară. Acestea ar putea fi un răspuns la situaţia actuală a lumii, care s-a îndepărtat vreme de 2000 de ani de momentul „plinirii vremii”, nu numai dintr-o perspectivă istorico-temporală, ci şi în  ceea ce priveşte relaţia omului cu Dumnezeu.


 

Doctorand: Ioan Szasz

Indrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofana

Titlul tezei: Tipologii ale “conflictului” în comunitatea corinteană. Perspectiva Teologica paulina în rezolvarea lui (The “Conflict” Typologies in the Corinthian Community. Pauline’s Theological Resolutions Perspective)                      

Rezumat: Cercetarea “Tipologii ale “conflictului” în comunitatea din Corint. Perspectiva teologică paulină în rezolvarea lui” îşi propune să identifice cauzele conflictelor din comunitatea creştină timpurie corinteană, punând în valoare implicaţiile socio-culturale specifice vremii şi ale culturii greco-romane, precum şi modul în care Apostolul Pavel gestionează aceste confllicte, descoperind şi aplicând un model de rezolvare a conflictelor eclesiale. Pornind de la acestea, în teză vom identifica tipurile de conflicte prezentate în prima epistolă a Apostolului Pavel adresată corintenilor. Câteva dintre conflictele la care ne vom referi sunt: conflictul de autoritate, etic, de spiritualitate, dogmatic şi liturgic şi cel social. În final vom concluziona identificând modul paulin de gândire şi strategie pentru rezolvarea conflictelor eclesiale din Corint.

Abstract: In the study „The Typologies of “Conflict” in Corinthian Community. Pauline’s Theological Resolutions Perspective” will identify the cause of the Corinthian early Christianity community conflicts, by highlighting the ancient socio-cultural and Greco-Romans culture factors. Also, we will discover how Paul managed the ecclesial conflicts by using a pattern conception. This is the starting point for identification the conflict types, discovered in the First Corinthians Pauline Epistle. We will refer to the follow conflicts: authority conflict, ethic, spiritual, dogmatic and liturgical, and the social conflict. In the conclusion we will identify the Pauline pattern of strategy in ecclesial conflicts resolutions.


 

Doctorand: Cornel-Gheorghe Coprean

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

Titlul tezei de doctorat: „Dinamizarea misiunii creştine prin Conferinţele Misionare Mondiale” („World Missionary Conferences to enhance the Christian Mission”).

Rezumat: Teza de doctorat încearcă o sistematizare, din perspectivă misionară, a teologiei elaborate, atât în cadrul Conferinţelor Misionare Mondiale (Edinburgh-1910, Ierusalim-1928, Tambaram-1938, Witby-1947, Willingen-1952, Achimota-1957/1958, Mexico-City-1963, Bangkok-1972/1973, Melbourne-1980, Pattaya-1980, San-Antonio-1989, Salvador de Bahia-1996 şi Atena-2005), cât şi în cadrul Consultaţiilor Misionare Ortodoxe (Cernica-1974, Ecimiadzin-1975, Praga-1977, Paris-1978, Amba Bishoy Monastery-1979, Mănăstirea Zica-1980). Ne vom folosi de metoda istorică şi teologico-speculativă în demersul nostru, tocmai pentru a arăta aportul acestor conferinţe şi consultaţii la aprofundarea, dar şi la elaborarea teologiei misionare. Pe parcursul tezei vom încerca să precizăm atât contextul, cât şi teologia elaborată în cadrul acestor conferinţe şi consultaţii, pentru ca mai apoi să putem sublinia impulsul lor misionar, şi anume, măsura în care ele şi-au adus contribuţia la dinamizarea misiunii creştine contemporane.


 

Doctorand: Ovidiu-Ciprian Marţiş

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

Titlul tezei de doctorat: „Dimensiunea misionară a cântării religioase” („The missionary dimension of the religious song”)

Rezumat: Teza de doctorat va fi o lucrare interdisciplinară de misiologie şi muzică, prin care se dovedeşte rolul primordial al cântării religioase în afirmarea cultului ortodox, precum şi în dezvoltarea misiunii Bisericii creştine, prin puterea harică a acesteia. Astfel compozitorii de muzică bisericească, pe lângă talentul lor muzical, aveau darul şi harul lucrării dumnezeieşti, punând în slovele partiturii lor puterea imanentă a transmiterii mesajului divin cântat. Cercetarea pleacă de la potenţialul acestor două discipline teologice, ca împreună lucrarea lor să convertească lumea prin intonarea partiturii mântuirii, care are ca acustică: viaţa trăită în armonie cu Dumnezeu şi semenii, armonie creată nevăzut de cetele îngereşti şi cetele de creştini care pururea doxologesc pe Dumnezeu în cele două străni.


 

Doctorand: Ioan Popa-Bota

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

Titlul tezei de doctorat: „Realizarea misiunii Bisericii prin educaţia religioasă în epoca contemporană” („The mission of the church accomplished through religious education in contemporary era”).

Rezumat: În timp ce ştiinţa cultivă cunoaşterea creaţiei, a universului fizic şi social, credinţa religioasă cultivă relaţia cu Creatorul şi Mântuitorul lumii, oferind omului şi creaţiei semnificaţie şi valoare eternă. Din această perspectivă, studiul Religiei devine o necesitate culturală şi educaţională. Fără Religie, nu poţi avea o cultură completă, pentru că societatea secularizată încearcă să reducă valoarea eternă a persoanei umane la eficienţa ei utilitaristă. Lucrarea porneşte de la analiza lui Hristos ca Învăţător-Prooroc, continuând cu transmiterea adevăratei credinţe prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Educaţia religioasă ca şi componentă a misiunii Bisericii are ca ideal participarea la sfinţenie, practicarea virtuţii şi o perspectivă eshatologică. În atingerea acestui scop e necesară utilizarea unor principii didactice precum şi o redimensionare a misiunii prin educaţie în funcţie de etapele de vârstă ale elevilor. Ultimul capitol al lucrării urmăreşte valenţele educative ale valorilor religioase în perspectiva ecumenismului şi a dialogului interconfesional precum şi locul religiei în promovarea educaţiei interculturale.


 

Doctorand: Ionut-Stelian Pripon

Îndrumător: Pr. Prof. Dr. Valer Bel 

Titlul tezei de doctorat „Dezvoltarea teologiei misionare ortodoxe în secolul al XX-lea” („The development of Orthodox mission theology in the 20th century”).

Rezumat: Până în secolul al XX-lea Biserica Ortodoxă a avut o teologie misionară numai implicită în scrierile Părinţilor Bisericii şi în tratatele de teologie. O teologie misionară explicită a început să se dezvolte abia în secolul al XX-lea. Lucrarea de faţă urmăreşte o cercetare a teologiei misionare din secolul trecut, o sinteză şi o evaluare a acesteia. O asemenea lucrare nu avem în Teologia Ortodoxă românească şi ea este necesară atât pentru studiul misiologiei, cât şi pentru dezvoltarea în continuare a teologiei şi practicii misionare ortodoxe.


 

Doctorand: pr. Dragoş Buta

Îndrumător: pr. prof. Bel Valer

Titlul tezei: Témoignage chrétien dans l'Archidiocèse de Suceava et Radauti 1990-2010

Résumé: Chapitre I “La vie liturgique et la transmission de la foi dans l'Archidiocèse de Suceava et Radauti" présente la vocation majeure de l'Eglise qui est la prédication de l'Evangile du Christ, qui vise la connaissance du Christ et le retour du pécheur à la repentance. Chapitre II “La diaconie" vise l’organisation de la charité chrétienne , à niveau de la paroisse par la contribution des curés aux actions philanthropiques du diocèse et de la formation des croyants et des facteurs économiques dans ces actions. Chapitre III “Travail administrative” - la construction de l'église” present le rôle missionnaire de l’ Eglise dans la réhabilitation, la restauration et le renforcement de l'église - des monuments historiques qui ont été ouvertes pendant cette période ainsi que la construction de nouvelles églises paroissiales et des monastères. Chapitre IV “Travail culturel” concerne l'implication de l’Eminence Archevêque Pimen et les prêtres dans la mission noble et saint de la culture dans le cœur des croyants de la juste doctrine de croyance, des principes de la morale chrétienne, de l'amour de la beauté, de la vérité, de la nation et du pays, par l'impression de livres, brochures, des emissions radio et TV et à la réalisation d'autres événements culturels qui ont rôle missionnaire.


 

Doctorand:  Gabriela-Iuliana  Salvan

Îndrumător: Pr. Prof.Univ. Dr. Valer Bel

Titlul tezei de doctorat„Relaţia om-Dumnezeu în Psalmii arghezieni” („The relationship between human being and God inArghezi′s Psalms”)

Rezumat: Teza de doctorat urmăreşte să surprindă, pe de o parte experienţa poetică a căutării lui Dumnezeu, iar pe de alta cea a căutării omului – Psalmist, a cărui frământare interioară este dublată de perspectiva infinitului căutării. În acest sens vor fi sondate în special zonele de echilibru pe care psalmii lirici şi cei în proză ni le oferă în scopul unei analize aprofundate a temelor şi motivelor de inspiraţie religioasă care au afinităţi cu textul scripturistic, dar şi a celor care devin expresia celor mai dramatice oscilaţii între credinţă şi tăgadă. Cercetarea va aborda şi o viziune antropologică asupra psalmilor arghezieni în proză în analogie cu poemul Cartea lui Iov.


 

Doctorand: Mihai-Valentin Racolţa

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

Titlu: Structura misionară a Bisericii (The Church's missionary structure)

Rezumat: Teza de doctorat cu titlul Stuctura misionară a Bisericii, pregătită sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel, este structurată pe două capitole, Premise ale structurii misionare a Bisericii şi Constiutuiţia misionară a Bisericii. În teza mea de doctorat doresc să arăt că toată activitatea Mântuitorul este realizată perpetuu în Biserică, Biserica fiind misionară în însăşi structura ei, activitatea Mântuitorului Hristos definind structura ei misionară.

Abstract: My PhD paper, wich title is The Church's missionary structure, is structured on two chapters, Premises of the Church's missionary structure and Chruch's missionary sturcture. In my PhD paper I want to show that the work of Jesus Christ perpetual in Church, never-ending, the Church is missionary in it's structure, the work of Jesus Christ is the one that is defining the missionary structure of the Church.


 

Doctorand: Alexandra Budu

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu

Titlul tezei de doctorat: „Gavriil Musicescu între tradiţie şi inovaţie” („Gavriil Musicescu between tradition and innovation”

Rezumat: Gavriil Musicescu a rămas în istoria muzicii româneşti ca fondatorul primului cor mixt – cel al Catedalei Mitropolitane din Iaşi. Puţini sunt însă cei care cunosc celelalte ramuri ale activităţii sale, iar despre activitatea sa de fondator şi dirijor de cor nu se cunosc toate detaliile. Nu am putea totuşi să vorbim despre Musicescu fără a menţiona activitatea sa de pedagog sau de compozitor şi chiar, mai puţin cunoscuta activitate de folclorist. Am face o nedreptate memoriei lui daca nu am aborda toate aceste subiecte în complexitatea lor, în special cel din urmă. S-a vorbit de multe ori despre influenţa rusească – incontestabilă de altfel – din creaţia lui Musicescu, dar credem că este timpul să facem o analiză mai amănunţită pentru a putea afirma cu exactitate cât din opera sa a fost influenţă rusească. Nu credem că lucrările sale ar mai fi atât de des interpretate dacă nu s-ar potrivi sufletului românului, dacă nu ar fi construite pe filonul tradiţional, pe care el însuşi l-a îndrăgit atât de mult. Compoziţiile lui de la sfârşitul veacului al XIX-lea fac parte în continuare din repertoriul multor coruri, care aspiră la faima pe care a avut-o corul mitropolitan din acea vreme.


 

Doctorand: Dr. Cristian Cezar Login

Îndrumător: Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu

Titlu: Perioada praznicului Naşterii Domnului în tradiţia liturgică bizantină Christ Nativity in the Byzantine Liturgical Tradition

Rezumat: Cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe numesc praznicul Naşterii Domnului „al doilea Paşti”, iar imnurile şi rânduielile liturgice din perioada de pregătire pentru această sărbătoare au o frumuseţe şi o bogăţie aparte, asemănătoare celor din vremea Postului Mare. În jurul acestui praznic gravitează şi toate marile sărbători cu dată fixă, fiind considerat un al doilea „pilon” al anului liturgic. Iniţial, Crăciunul era sărbătorit la data de 6 ianuarie, împreună cu Botezul Domnului şi cu Nunta din Cana Galileei, într-un praznic unic, numit Epifania, sau Arătarea Domnului dar, încă de la sfârşitul secolului al IV-lea, a început să fie celebrat la 25 decembrie, stabilirea acestei date fiind considerată de mulţi specialişti ca stând în legătură cu Paştile, dată la care în vechime se sărbătorea Învierea Domnului dar şi Buna-Vestire. Naşterea Domnului este şi unul dintre cele mai „populare” praznice care, prin strălucirea şi bucuria pe care le vesteşte a atras şi continuă să exercite o atracţie deosebită. Din păcate, în zilele noastre, celebrarea Crăciunului a devenit o sărbătoare extrem de „comercială” fiind aproape separată de dimensiunea sa creştină, de marea taină a întrupării şi venirii în lume a lui Hristos. Astfel, se impune redescoperirea profunzimii duhovniceşti a acestei sărbători şi mesajul său pentru lumea contemporană.

Abstract: The service books of the Orthodox Church consider The Nativity of Christ to be the “a second Pasha”, and the hymns sung during the forefeast of the Nativity are of great beauty, being similar to those of the Great Lent. This feast is considered to be the second “pillar” of the liturgical year, since the dates of the celebrations of the mineal cycle are closely related to Christmas. In the first three centuries, Christ Nativity was celebrated on the 6th of January, together with the Baptism and the Wedding of Cana, in a feast know to us as the Epiphany. But, from the 4th century the date changed, and Christ’s Nativity began to be celebrated on the 25th of December. The Nativity of the Lord is also one of the most “popular” feast which, due to the its radiance and joy, exerted and continues to exert an enormous attraction. Unfortunately, today, Christmas became a very “commercial” feast, and began to be separated from its Christian roots and character. Therefore, its is our task to recover the spiritual dimension of the Christmas and its true message for the contemporary world.  


 

Doctorand: Sorin Neculai Marciuc

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu

Titlul tezei de doctorat: „Muzica bisericească de tradiţie bizantină din Bucovina” („Byzantine church music from Bukovina”).

Rezumat: În cadrul acestei lucrări, vom încerca o prezentare a activităţii muzicale bisericeşti din Bucovina pe baza documentelor istorice şi a manuscriselor muzicale. Acestea demonstrează că încă din cele mai vechi timpuri muzica bisericească de tradiţie bizantină  s-a înrădăcinat  pe meleagurile bucovinene şi a rodit îmbelşugat. Această rodire se poate vedea încă din secolul al  XVI-lea prin afirmarea Şcolii Muzicale de la Putna unde măiestria protopsalţilor care au pus bazele şcolii, cele 11 manuscrise identificate ca aparţinând acesteia şi întreaga activitate desfăşurată aici au marcat decisiv evoluţia muzicii bisericeşti din Bucovina şi din întreaga ţară. Şi după momentul Putna muzica de tradiţie bizantină continuă să înflorească pe aceste meleaguri, lucru pe care vom încerca să-l demonstrăm prin prezentarea unor manuscrise muzicale, majoritatea inedite, pe care le-am descoperit în Biblioteca Mânăstirii Teodoreni din Suceava, Biblioteca Mânăstirii Slatina, Biblioteca Mânăstirii Moldoviţa, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni etc. Alături de aceste manuscrise vom ilustra activitatea unor personalităţi precum Silvestru Morariu Andrievici, Isidor Vorobchievici, Mihai Ursuleac etc. care au avut o contribuţie deosebită  la dezvoltarea şi păstrarea muzicii bisericeşti de tradiţie bizantină în Bucovina. În ultima parte a lucrării vom face o prezentare a muzicii bisericeşti corale care s-a dezvoltat aici prin strădania unor muzicieni pasionaţi dintre care amintim pe Ciprian Porumbescu, Eusebie Mandicevski, Dionise Para, Karol Miculi.  


 

Doctorand: Teodora Ilinca Mureşanu

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu

Titlul tezei de doctorat: „Teologia şi melodica imnelor Sfântului Roman Melodul” („The theology and melodic of St. Roman the Melodist′s hymns”).

Rezumat: În tumultul veacului acestuia în care suntem prinşi cu toţii se simte din ce în ce mai mult nevoia ancorării noastre în realitatea liturgică a Bisericii şi a înţelegerii cât mai profunde a vieţii cultice. Datorită acestui fapt socotesc importantă oprirea într-un studiu aprofundat asupra unui aspect al acestui vast domeniu, şi anume imnografia Bisericii creştine, şi în special creaţia imnografică a Sfântului Roman Melodul. Imnele sunt cele cu cel mai mare impact asupra credincioşilor şi prin intermediul lor învăţătura de credinţă se fixează cel mai bine în conştiinţa auditoriului. Cu toate că este de o valoare teologică şi artistică deosebită, creaţia Cuviosului Roman este, din păcate, puţin cunoscută în integralitatea ei, acordându-se în general atenţie doar acelor fragmente ale acesteia care au fost păstrate în cultul Bisericii Răsăritene până astăzi. Lipsa unei lucrări sistematice care să se preocupe de relevanţa teologică a imnelor Sfântului Roman Melodul în spaţiul teologic românesc determină necesitatea realizării unui studiu aprofundat pe această temă. Apelând atât la izvoare, cât şi la numeroasele studii realizate în spaţiul internaţional, realizarea unei astfel de lucrări este un proiect viabil.


 

Doctorand: Petrică Răzvan Colpoş

Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru

Titlul tezei de doctorat: „Vlădica Teodosie Athanasiu al Romanului (1919-1923). Viaţa şi înfăpturile sale” („Teodosie Athanasiu, the bishop of Roman (1919-1923). His life and activity”)

Rezumat: Lucrarea se doreşte a fi o prezentare a vieţii şi înfăptuirilor episcopului de Roman Teodosie Athanasiu (1919-1923), cel care este şi primul traducător al comentariilor Sfântului Ioan Gură de Aur în limba română. Munca sa pe tărâm cultural, misionar şi gospodăresc, constituie un pas înainte în cunoaşterea istoriei eparhiei Romanului, din perioada tumultoasă cea urmat realizării visului de veacuri al neamului românesc – crearea României mari – şi a evenimentelor premergătoare ridicării Bisericii Ortodoxe din regatul României la rangul de Patriarhie. Implicarea episcopului Teodosie, alături de ceilalţi ierarhi români este o pagină din trecutul Bisericii noastre ce trebuie redescoperită.


 

Doctorand: Pădureanu Mircea Florian

Îndrumător: pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu

Titlul tezei: Doxologia în tradiţia muzicală românească

Abstract: In the INTRODUCTION ,I will present the arguments referring to choosing this theme, one of them being the desire to broaden the actual repertoire of doxology by bringing to the fore the musical material existed in  the Romanian manuscripts and publications, accompanied by a pertinent analysis but to also  place it in the future , at the precentors’ disposal  for  practical application. The importance of the subject discussed can be drawn out of the affirmation of the Pr. Univ. Prof. Dr. Vasile Stanciu, the coordinator of this paper:  „the ecclesiastic music if it disregards the doxological function that it has to target, stops being ecclesiastic music any more, turning into a laic work of art”. I will also highlight the previous researchers’ preoccupations, related to this subject, nowadays, in the Romanian theology without being a study dedicated exclusively to doxology. In CHAPTER I, starting from the etymology of doxology , I will highlight the presence of the doxological formulas in the Holy Writ, their development in front of heresies and their passing in the Christian religion. In CHAPTER II, we pay the attention on  the great doxology as subject of musical creations, on the author of the doxological hymn, its structure and theology and on its presence in the other Christian religions. In CHAPTER III I set myself to realize a complete inventory   of  the doxologies found in the Romanian musical manuscripts and publications. From the first doxology in the romanian language , and until the contemporary creations, I will discuss in my study , both those written in byzantine notation and also those in linear notation, without omitting the chorded ones.  The last CHAPTER, IV is based on morphological and musical analysis. Some great doxologies and different oktoechos  will be analyzed following the way in which the tradition of byzantine music is reflected in the authors’ book.

Rezumat: În INTRODUCERE, voi prezenta argumentele care stau la baza alegerii acestei teme, unul dintre ele fiind dorința de a lărgi repertoriul actual al doxologiei prin aducerea in prim plan a  materialului muzical existent în manuscrisele și tipăriturile românești, însoțit de o analiză pertinentă  dar și de a-l  pune , în viitor, la dispoziția protopsalților spre valorificare. Importanța subiectului dezbătut poate fi extrasă din afirmația Pr. Prof.Univ.Dr. Vasile Stanciu, coordonatorul acestei lucrări: „Muzica bisericească dacă face abstracție de funcția doxologică pe care trebuie să o țintească, încetează de a mai fi muzică bisericească, transformându-se în operă de artă profană”. De asemenea vor fi evidențiate  preocupările cercetătorilor anteriori, legate de acest subiect, în prezent, în teologia românească neexistând un studiu dedicat exclusiv doxologiei. În CAPITOLUL I, pornind de la etimologia doxologiei, voi reliefa prezența formulelor doxologice în Sfânta Scriptură, dezvoltarea lor în fața ereziilor și trecerea lor de-a lungul timpului în cultul creștin. În CAPITOLUL al II-lea, atenția se concentrează asupra doxologiei mari ca subiect al creațiilor muzicale, asupra autorului imnului mare doxologic, structurii și teologiei lui și asupra prezenței lui în celelalte culte creștine. În CAPITOLUL al III-lea mi-am propus realizarea unui inventar complet al doxologiilor găsite în manuscrisele și tipăriturile muzicale românești. De la prima doxologie în limba română,  și până la creațiile contemporane, voi cuprinde în studiul meu, atât pe cele scrise în notație bizantină cât și pe cele în notație liniară, fără a le omite pe cele armonizate.  Ultimul CAPITOL, al IV-lea, l-am rezervat analizei morfologice și muzicale. Voi supune acestei analize cateva doxologii mari din secole și ehuri diferite  urmărind modul în tradiţia muzicii bizantine  se reflectă în opera autorilor.


 

Doctorand: Daniel Florin

Îndrumător: pr. Prof. Univ. dr. Ioan Chirilă

Titlul tezei: Creaţie şi pronie în cărţile Macabeilor

Rezumat: Cărțile Macabeilor reprezintă un corpus aparte, deosebit de important în paginile vechitestamentare, pe de o parte datorită faptului că surprinde o epocă aparte din istoria poporului ales, epoca hașmoneilor, asuprirea cruntă a lui  Antioh IV Epifanes, pe de altă parte întrucât surprinde un timp al unor schimbări fundamentale  în religiozitatea și societatea iudaică. Este bine cunoscut de către toți faptul că aceste cărți ale Macabeilor fac parte din corpusul cărților și fragmentelor anaghinoscomena, cărți și fragmente socotite necanonice, dar păstrate în Scriptură ca fiind „bune de citit”, adică folositoare și ziditoare.  De aceea nu pot să încep cercetarea mea asupra chestiunilor de ordin teologic ce ne interesează în lucrarea de față, înainte de a înțelege poziția pe care aceste cărți, desigur în șirul cărților și fragmentelor anaghinoscomena, o ocupă în șirul cărților Vechiului Testament, în cultura iudaică şi apoi în diferite confesiuni creştine. Apoi suntem interesaţi a vedea felul în care s-a conturat învăţătura despre creaţia ,,ex nihilo” în cadrul cărţilor canonice ale Vechiului Testament în paralel cu textul din cartea a doua a Macabeilor 7,28 unde avem efectiv expresia ,,din nimic” , ,,din cele ce nu sunt”. În partea a doua analizăm felul în care purtarea de grijă, pronia lui Dumezeu s-a manifestat de-a lungul istoriei mântuirii, subliniind această purtare  de grijă în epoca dificilă a luptelor Macabeilor şi analizând câteva moment în care pronia este evidenta.

Abstract: The books of the Maccabees represent a special corpus, highly important in the pages of the Old Testament, on one hand, due to the fact that it intercepts a different age from the history of the chosen people, the age of the Hasmonies, the fierce oppression of Antioh the forth Epifanes, and on the other hand, forasmuch it intercepts a time of some fundamental changes in the Judaic religion and society. It is well known by all the fact that these books of the Maccabees belongs to the  corpus of the books and the anaghinoscomena fragments, books and fragments believed to be unprebendary, but kept in the Bible as “good to be read”, meaning useful and good. That is why I cannot begin my research over the theological points that is of interest in the present paper, before we understand the position that these books occupy in the line of the Old Testament’s books, in the Judaic culture and then in other Christian confessions. Then, we are interested in seeing the way that the teaching of the “ex nihilo” creation in the inside of the canonic books of the Old Testament, in parallel to the text from the second book of the Maccabees 7,28, where we actual have the expression “from nothing”, “from those they are not”. In the second part, we analyze the way in which God’s carefulness developed throughout the history of redemption, emphasizing this carefulness in the difficult age of the Maccabees’ fights and analyzing some moments in where the providence is obvious.


 

Doctorand: Petrovan Mihaela-Alieta

Indrumător: pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă

Titlu: „אור/or” Lumină-sensuri semantice, înțelesuri teologice și reprezentări    iconografice ("אור/OR" Light-directions semantic meanings theological and iconographic representations)                                                       

Rezumat: Această lucrare este expresia unei cercetări, a unei reflecții și căutări personale, menite să fie transformate într-un mesaj științific coerent. Ea debutează cu un studiu introductiv, în care am  prezentat noțiunea termenului de Lumină și înțelesurile sale semantice, teologice și iconografice. In cele trei capitole am prezentat semnificații specifice ale termenului Lumină, pornind de la argumentarea biblică, care ocupă un spațiu important în acest studiu, urmată fiind de argumentarea istorică, etimologică și nu în ultimul rând, argumentarea logică a textului.     Deoarece argumentarea biblică ocupă o poziție centrală în tratarea temei propuse, s-a impus ca metodă de studiu exegeza biblică, în scopul de a respecta cu fidelitate interpretarea pasajelor din Sfânta Scriptură. Pentru a sintetiza înțelesurile teologice ale termenului de lumină, în contextul Vechiului Testament, s-a impus reliefarea unor aspecte privind contextul istoric. Omul are posibilitatea de a deveni purtător de lumină,  fiu al Luminii și lumină pentru semeni. În tradiția ebraică, Moise rămâne figura celui care contemplă Lumina. Drept urmare, am arătat cum Lumina poate fi tradusă pictural, în iconografie, unde, prin lumină, intensitate și culoare, se dă mărturie despre realitățile Impărăției Cerurilor, Hrist os transfigurat și omul îndumnezeit.

Abstract: This research work is the expression of a structured and personal searches, meant to be transformed into a coherent scientific message. It begins with an introductory study in which we presented the concept of light and its meanings term semantic, theological and iconographic. In the three chapters have presented specific meaning of the term Light from biblical argument, which occupies an important place in the study, followed by the historical argument, etymological and last but not least, logical argument text. Since biblical arguments are central to the treatment proposed theme was imposed as a study Biblical exegesis in order to observe faithfully interpret Scripture passages. To summarize the theological meaning of the term light in the context of the Old Testament, was imposed highlighting some aspects of the historical context. Man has the ability to become the bearer of light, son of light and light for others. n Hebrew tradition, Moses still contemplating the figure of light. As a result, we have shown how light can be translated pictorial iconography, where the light intensity and color, testified realities kingdom of heaven, Christ transfigured and deified man.


 

Îndrumător: Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă

Doctorand:  Ioan Florin Poienaru

Titlul: Regatul de Nord, Israel (926-721 î. d. Hs.). Istoric, context religios-teologic (Northern Kingdom, Israel (926-721 BC.D.Hs. ). The Historical component, religious- theological context)

Rezumat: Apariţia Regatului de Nord, Israel, a fost determinată de cauze politice, religioase şi sociale nerezolvate în timpul Regatului unic, şi mai mult decât atât - unele dintre ele, au luat amploare tocmai în vremurile înfloritoare ale acestuia. Noul rege Ieroboam, care a separat majoritatea triburilor nordice de centralismul cultic, spiritual şi cultural al Ierusalimului, a propus o nouă paradigmă. Anticonformismul acestuia, a determinat căderea Regatului de Nord în idolatrie. Sincretismul religios nordic, a îndepărtat autoritatea cultică a preoţilor şi leviţilor consacraţi prin legile mozaice. În acest fel, identitatea religioasă şi cea etnică au fost pierdute treptat, acestea culminând cu căderea Regatului de Nord sub cucerirea asirienilor. Cercetând aceste evenimente, ne preocupă în mod deosebit studierea sensurilor şi a semnificaţiilor sintagmelor de ,,seminţie aleasă” şi de ,,neam sfânt”, care au fost interpretate diferit în istoria iudaică, cu precădere în epoca amintită.

Abstract: The emergence of Northern Kingdom, Israel, was determined by political, religious and social causes, unresolved during the unique Kingdom ,and furthermore - some of the causes have increased right throughout its flourishing times. The new king Jeroboam , who separated most northern tribes from the centralism worship, spiritual and cultural center of Jerusalem, proposed a new paradigm. His anticonformism caused the fall of the northern kingdom into idolatry. The northern religious syncretism removed cultic authority of the priests and Levites consecrated by the Mosaic law. In this way, the religious and ethnic identity were lost gradually, culminating with the conquest of the northern kingdom of Assyria. Studying these events, we are interested in studying particular meanings and meanings of phrases like ,,chosen people” and ,,holy nation”, which were interpreted differently in Jewish history , especially during the period mentioned.